תכא

כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. מפני כי כאשר הוא מדבר באותן הדיבורים ביראה ואהבה, אז הוא נותן חיות חדש באלו הדיבורים. אע"פ שנתקלקלו מחמת חטאים, (והם) [אף על פי כן הם] לבושין דמלכא. אבל כשהיה [בית] המקדש קיים והיה מקריב קרבן עולה, היה נותן כח אף בעולם המעשה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' לב (סוף סי' לה). אוה"א כט, ב. שם מה, ב. כתבי קודש לא, ב. שמועה טובה נה א.

כל העוסק בתורת עולה כו' – תנחומא צו יד. ראה מנחות קי, א. מקריב קרבן כו' כח אף בעולם המעשה – ראה זח"א נח סע"ב. שם רמד, א. זח"ג מא, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' תכ ובהערות שם. וראה מדל"י סי' לא (לה).