תכו

כל הלן ז' לילות בלא חלום נקרא ר"ע, שנאמר שבע ילין בל יפקד וגו'. נראה לפרש על פי רמז. לילות נקרא כאשר האדם ח"ו מתרשל ומתעצל בעבודת השי"ת, כמו כסיל בחוש"ך הולך. ושבע הם הז' מדות שהאדם צריך להתגבר בהם, כמו האהבה והיראה וכו', בעבודות השי"ת. חלו"ם הוא לשון התגברות ובריאות, כמו ותחלימני והחייני. וזהו שבע ילין, כלומר שהוא לן בהמדות כמו באישון לילה חושך ואפילה, ואינו מתגבר בהם, וזהו בלא חלום. בל יפקד נקרא רע, וב"ל יפקד לשון חיבור, שאינו מחבר את עצמו למדות טובות, רק מתרשל, נקרא רע.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כל הלן ז' לילות כו' – ברכות יד, א. שבע ילין גו' – משלי יט, כג. כסיל בחוש"ך הולך – קהלת ב, יד. ותחלימני והחייני – ישעיה לח, טז. יפקד לשון חיבור – ע"פ יבמות סב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

לילות נקרא כאשר כו' – ראה סוף סי' פד-ב. ריש סי' רח. וסי' רעט.

חלו"ם הוא לשון התגברות כו' – להעיר מסי' רו ד"ה ואם.