תכח

אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. פירוש, כי ידוע כי איהו סובב כל עלמין. (וכשיהיו) [נמצא כאשר] כולם חייבים ויבואו למדריגה היותר פחותה ותחתונה, שם קרוב יותר אל השי"ת ויעמיד עליהם מלך כהמן [כטוישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ב, ג (סי' מז). אוה"א נד, ב.

אין בן דוד כו' – סנהדרין צח, א. איהו סובב כל עלמין – זח"ג רכה, א. ויעמיד עליהם מלך כו' – סנהדרין צז, ב.

-----  שולי הגליון  -----

כט) הבא בסוגריים אינו במקבילות, והוא סיום המאמר בגמרא שהוספתי לסיים בטוב.

-----  הערות וציונים  -----

למדריגה היותר פחותה ותחתונה שם קרוב יותר כו' – י"ל ע"ד מאמר ס"י נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. ולהעיר מס' נצח ישראל למהר"ל פל"ט.