תכט

אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו [כך]. פי', צריך לשום חיות באותיות עד שיופשט מהגשמיות, וישכח עצמו מכל וכל, רק כל מחשבותיו יהיו להשם ית', ולא יזכור כלל כמה הוא מתפלל בכוונה. וכולם ברגע אחד, כי הוא למעלה מזמניות, והוא רק כמו ברק בעלמא. וזהו בביתו כך, ר"ל בביתו של הקב"ה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א נד, ב. כתבי קודש ו, ג.

אשרי המלך כו' – ברכות ג, א. עד שיופשט מהגשמיות – ראה טושו"ע או"ח ריש סי' צח.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סוף סי' רפא.