תל

ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כי יכולים לעבוד להקב"ה בכל דבר. אפילו באכילה שהוא אוכל ויש לו תענוג, יביא התענוג להשי"ת, למי שהוא תענוג [נ"א: שהוא תענוג לכל התענוגים]. וגם בשינה נסתלקו המוחין ובאים למעלה, ואחר כך מתגבר מזה. ואפילו כשעושה צרכיו יהיה לשם שמים להפריד רע מטוב. והכל נקרא אכילה, כמול אכלה ומחתה פיה. וזהו אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהםלא וגם כששומע דברים בטלים, יבחין מאיזה מדה הם, אם מאהבה או מיראה וכן כיוצא בזה. אמנם לא יתן אל לבו שהוא עובד הרבה. וזהו ממכניסי שב"ת, [ר"ל] שמו של הקב"ה, בטבריא, אפילו בדברים בטלים ושפלים הנקראים טיבורא, עושים לשם שמים. וממוציאי שבת, אפילו בדברים גבוהים כמו ציפור"י, אין מחזיקין את עצמן שעובדים את השם יתברךלב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א נד, ב. כתבי קודש ו, ג.

ואוי לבנים שגלו כו' – ברכות ג, א. יכולים לעבוד כו' – ראה רמב"ם הלכות דעות פ"ג ופ"ד. שמונה פרקים פ"ה. טושו"ע או"ח סי' רלא. אפילו באכילה כו' – רמב"ם שם. ר"ח שער הקדושה פט"ו. של"ה, שער האותיות אות ק'. וגם בשינה נסתלקו כו' – פע"ח שער תיקון חצות פ"א. ואפילו כשעושה צרכיו כו' – ראה ר"ח שער הקדושה שלהי פט"ו ד"ה עוד ראוי לכוון באכילה. של"ה מס' חולין, בסוף פ' תוכחת מוסר ד"ה והיודע סוד מנעל. אכלה ומחתה פיה – משלי ל, כ. ממכניסי שב"ת בטבריא כו' – שבת קיח, ב. שב"ת שמו של הקב"ה – זח"ב פח, ב. בטבריא . . טיבורא – ראה מגילה ו, א. בדברים גבוהים כמו ציפור"י – ראה מגילה ו, א.

-----  שולי הגליון  -----

ל) בכתבי קודש: מה שחסר ממנו וממלא חסרונו נקרא אכילה כמו (כבפנים).

לא) בכתבי קודש מוסיף כאן: דהיינו שגלו את אביהם מעל השולחן.

לב) בכתבי קודש: וממוציאי שבת, יש שמוציאין את השבת, שאין מחזיקין א"ע שהם עובדים השי"ת, בציפור"י, אפילו בדברים גדולים אפילו כשהם במדריגה גבוהה.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' תיא. ועיין בהערות לסי' תנו.

וגם בשינה כו' ואפילו כשעושה צרכיו כו' – ראה צוה"ר סי' כב.