תלא

אם אני כאן הכל כאן. קשה, וכי זה הוא ענוותנותו של הלל. אך הענין הוא, למשל פרוטה, אף על פי שדינר חשוב ממנה, אף על פי כן יש לה ערך כנגדה. ודינר יש לה ערך כנגד דינר זהב, אבל פרוטה אין לה ערך כנגד דינר זהב, אך כולם אין להם ערך כנגד מרגניתא דלית בה טימא. וידוע כי בשמחת בית השואבה שואבין את רוח הקודש, ועל שם כך נקרא שמחת בית השואב"ה. וזהו אם אני השפל בא כאן לשאוב רוח הקודש, הכל ראויים להיות כאן, כי כולם חשובין ממני. אם אין אני כאן, שאיני ראוי לזה, מי כאן, כי כולם כאין נגדו יתברך, כמשל הנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מא, ב.

אם אני כאן כו' – סוכה נג, א. אין להם ערך כנגד מרגניתא כו' – ע"פ מדרש תהלים יט, ב. בשמחת בית השואבה שואבין כו' – ירושלמי סוכה פ"ה ה"א.

-----  הערות וציונים  -----

עד"ז בנועם אלימלך, שלהי לקוטי שושנים בד"ה כי נר מצוה (ושם בסתמא, בלי הזכרת שם הרה"מ).