תלב

אם אין אני לי מי לי. [כי צריך להיות בתפלה מופשט מגשמיות. וזהו] ר"ל אם אין אני לי, רצה לומר שהוא מופשט מהגשמיות, מי לי, אין מחשבה זרה באה לי. ואם אני לעצמי מה אני, [דהיינו כשאני יודע ממני], אזי יש מחשבות זרות רבים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מא, ב. צוה"ר סי' צז.

אם אין אני לי כו' – אבות פ"א מי"ד.

-----  הערות וציונים  -----

לעיל סי' תטו באורך.