תלז

תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו. ישראל אשר בך אתפארמ, ר"ל שהקב"ה מתפאר בישראל, וזהו נקרא תפילין.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קלה (קמג). אוה"א נט, א.

תפילין דמארי עלמא כו' – ברכות ו, א. ישראל אשר בך אתפאר – ישעיה מט, ג. וזהו נקרא תפילין – ראה זח"ב סב סע"א ואילך.

-----  שולי הגליון  -----

מ) במדל"י לא הביא פסוק זה אלא שהתפילין נקרא פאר (ברכות יא, א), ר"ל (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

השוה לעיל סי' שצג.

ישראל אשר בך אתפאר – להעיר ממש"כ שם בגמרא ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראל אין דכתיב את ה' האמרת היום וה' האמירך היום. ובפרש"י כי תבוא כו, יז והוא לשון תפארת כו'.

וזהו נקרא תפילין – ראה ברכות יא, א התפילין שהרי נאמר בהם פאר.