תמ

עד אברהם לא היה זקנה. רמז על התגלות דיקנא עילאה קדישא, שהתחלתה היא מתיקון א"ל. והמדה הנזכרת מתיחסת לאברהם הנקרא חסד לאברהם. וגם שם א"ל הוא חסד, כמ"ש חסד א"ל כל היום וגו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קפז (קצד). אוה"א עא, ב.

עד אברהם כו' – ב"מ פז, א. התגלות דיקנא עילאה כו' – זח"ג קלא, א ואילך. ראה מבו"ש ש"ג ח"ב פי"א. שהתחלתה היא כו' – זח"ג שם. חסד לאברהם – מיכה ז, כ. שם א"ל הוא חסד – זח"ג ל, ב. שם לא, א. חסד א"ל כל היום – תהלים נב, ג.

-----  הערות וציונים  -----

באוה"מ פ' ואתחנן ד"ה כי מי: שמעתי מפי המגיד זללה"ה שביאר דברי חז"ל עד אברהם לא הוה זקנה להיות תכלית הבריאה שתתגלה ותתפרסם התפשטות מדותיו יתברך שהיו כמוסים בעצמותו כי אין מלך בלא עם וגם אם אין ישראל על מי יגלה מדות רחמנות וכדומה שארית המדות, ונודע אברהם אבינו תחילת התגלות מדות החסד בעולם כמו דאיתא לשעבר נקרא אלהי השמים ועכשיו הרגלתי שמך בפי הבריות ונקרא אלהי הארץ, והנה עיקר בחינת התגלותו בהעולמות הוא באמצעות התלבשות י"ג תיקוני דיקנא אשר ראשית התיקונים מתחיל בכינוי אל כנוי מדות החסד כנאמר חסד אל והוא מדות אברהם שאחז בה, ולזה כיוונו במאמרם עד אברהם היינו בחינתו לא הוי דיקנא, כ"א מכינוי מדתו והלאה מתחילין התיקונים אל רחום וחנון, וכינוי אל מורה על מדתו מדת החסד. (וכן שם בדרוש לראש השנה ד"ה והכלל תכלית הכוונה.) ובאורח לחיים פ' חיי שרה ד"ה ואברהם: שאמר הרב הגדול בוצ"ק מוה' דוב בער זללה"ה פי' עד אברהם לא הוי דיקנא כלומר שלא היה בעולם לעורר על ידי מעשיו י"ג תיקוני דיקנא המתחילין מן אל עד שבא אברהם אבינו והתעורר מדת אל חסד עליון ע"י השפעתו למטה בברואי עוה"ז כן התעורר למעלה עכ"ד ודפח"ח.