תמב

פירוש המשנה השונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה. ומפסיק, פירוש מפסיק את עצמו מהשם יתברך מחמת משנתו, ואומר, בלבו על עצמו, מה נאה אילן זה, ע"ד האדם עץ השדה, ומה נאה ניר זה, ע"ד נירו לכם ניר. וזהו פירוש המשנה ההולך בדרך יחידי וכו', ר"ל שלומד תורה ואפילו הכי הוא יחידי, שאינו דבוק בהש"י, כי אדרבא בא לו התפארות גדול בשביל לימודו כנזכר, מעלה עליו הכתוב וכו'מד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, א (סי' רטז). אוה"א כט, א. כתבי קודש ה, ד.

השונה ומפסיק כו' מעלה עליו כו' – אבות פ"ג מ"ז. האדם עץ השדה – שופטים כ, יט. נירו לכם ניר – ירמיה ד, ג. ההולך בדרך יחידי כו' – אבות פ"ג מ"ד.

-----  שולי הגליון  -----

מד) בלקו"י בשינויי נוסח וסדר הדברים: המהלך בדרך יחידי. פירוש הולך בדרך הישר, ואפילו הכי הוא יחידי שאינו דבוק בהשי"ת. ושונה ומפסיק ממשנתו, ר"ל מפסיק א"ע מהשי"ת מחמת משנתו, דהיינו שבאת לו גדלות והתפארות מחמת משנתו, ואומר מה נאה אילן זה, ועל עצמו אומר כן בלבו כמ"ש כי האדם עץ השדה, ומה נאה ניר זה כמ"ש נירו לכם ניר, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מכש"ט סי' רעח. והשוה לקמן סי' תמג.