תמג

הולך ואינו עושה. פי' הולך במדריגות העולמות בכוונת התפילה, ואינו עושה שום פעולה ומופת בתפילתו. [מי מעכב], לפי ששכר (הילוכו) [הליכה] בידו, ר"ל שמתפאר בזה.

עושה ואינו הולך, ר"ל עושה תמיד מצות ועוסק בתורה [ובתפלה], ואינו הולך [ר"ל שאינו הולך] ממדריגה למדריגה, [דהיינו שאינו מגיע לשום מדריגה, זה] בשביל ששכר מעשה בידו, הוא ג"כ כנזכר [נ"א: שבשביל מעשיהו בא לו ההתפארות].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כט, א. כתבי קודש ו, א (וראה שם כג, ג).

הולך ואינו עושה – אבות פ"ה מי"ד. עושה ואינו הולך – שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' שלט. כש"ט סי' רעח. והשוה לעיל סי' תמב ולקמן סי' תמח.