תמד

יפה שעה אחת בעוה"ב. הנה [העולם הזה] מהלך ת"ק שנה בגשמיות [נ"א: שבגשמיות צריך לילך ת"ק שנה], אבל במחשבה [הוא ברגע א'] שהוא למעלה מזמניות. והתענוג ג"כ שם למעלה מהזמן, מה שבגשמיות אלפיים שנה שם הוא ברגע אחת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' קעט (קפה).

יפה שעה אחת כו' – אבות פ"ד מי"ז. העולם הזה מהלך כו' – תוספות חגיגה יב, א ד"ה מסוף.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רמה סד"ה או יאמר. וסי' שצא ד"ה וזהו.