תמה

א"ל הוא המשכה מאלופ"ו של עולם אל ג' קוים שהוא כ"למה. ואַל בפתח הוא נמשך (מהם בחכמה) [בהם מחכמה], והחכמה מאי"ן תמצא, לכן [אַ"ל] פירושו לא, שהוא אין כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קפא (קפז). אוה"א עב, ב. שמועה טובה סה, ב.

מאלופ"ו של עולם – (הא') זח"ג לא, א. אל ג' קוים – ראה תקו"ז תס"ט קד, ב. בפתח . . בחכמה – תקו"ז ת"ע קכט רע"ב. והחכמה מאי"ן תמצא – איוב כח, יב.

-----  שולי הגליון  -----

מה) "שהוא כ"ל" ליכא במקבילות. ונראה שצ"ל שהוא כל'.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לחלק פסוקים מלוקטים.

ראה סי' תלט ד"ה וע"כ. וראה סי' קנג ובהערות שם.

בפתח הוא נמשך בהם מחכמה כו' – ראה סי' תלג נקודת פתח . . היא נקודת החכמה.