תמו

אסור להגות השם באותיות, לפי שהאויר אינו ראוי שיתלבשו בו אותיות הקדושות אלו, אלא במקדש שהאויר שם מהשכינה כמ"ש וה' בהיכל קדשו. ומטעם זה אסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופת, אם לא לאפרושי מאיסורא בסוד ומלכותו בכל משלה, שמזכיר שם דברי תורה בין הקליפות כדי להכניעם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קפג (קפט). אוה"א עב, ב.

אסור להגות כו' – סנהדרין צ, א. וה' בהיכל קדשו – חבקוק ב, כ. אסור להרהר כו' – שו"ע או"ח פה, ב. ראה ברכות כד, ב. שבת מ, ב. אם לא לאפרושי מאיסורא – שבת מ, ב. ומלכותו בכל משלה – תהלים קג, יט.

-----  הערות וציונים  -----

ומטעם זה כו' בסוד ומלכותו בכל משלה כו' – כן הובא בפרדס רמונים שי"ט פ"א, וציין שם לשט"ז פ"ז ועיין מש"כ שם על יסוד תקו"ז תס"ט קח סע"ב.