תמז

הפורש עצמו מן הציבור. נ"ל דרך הלצה פירושו. יש אדם שפורש מן השי"ת בשביל תאוות ממון, ורודף תמיד יום יום לאסוף ממון הרבה, ומחמת זה מבטל תורה ותפלה. וזהו הנקרא כסיל בחושך הולך, ושטות עצמו בידו. כי הנה הוא רוצה לאסוף ממון שצריך להיות סיוע מאתו יתברך, ואיך הוא פורש א"ע מהשי"ת. וזהו הפורש מן הצבור, ר"ל לאסוף ולצבור ממון רב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א עד, ב.

הפורש עצמו מן הציבור – ראה אבות פ"ב מ"ד. תענית יא, א. כסיל בחושך הולך – קהלת ב, יד.