תנג

כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. פי' כי כמו ששמה תורה, שהוא לשון מורה דרך אשר ילך בה האדם. זוכה לדברים הרבה, ר"ל כמו שהתורה היא א"ס, כי אורייתא וקב"ה חד הוא, כן זוכה [לדברים הרבה], לדברי עמקיות התורה, תמיד בלי הפסק [כמעין הנובע].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, א (סי' רא). אוה"א פא, א.

כל העוסק בתורה לשמה כו' – אבות פ"ו מ"א. תורה שהוא לשון מורה כו' – זח"ג נג, ב. אורייתא וקב"ה חד הוא – זח"א כד, א. זח"ב ס סע"א. שם צ, ב.

-----  הערות וציונים  -----

לדברי עמקיות התורה כו' כמעין הנובע – כדאיתא שם במשנה ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר כו'.