תנד

עשה רצונו כרצונך. פירוש שתלך בדרכי ה' ותזכה למשול כביכול ברצון הבורא יתברך, כמ"ש צדיק מושל ביראת אלהים, ותעשה רצונו כרצונך, דהיינו רצון הבורא כרצונך כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ד (סי' קצז). אוה"א פא, ב.

עשה רצונו כרצונך – אבות פ"ב מ"ד. צדיק מושל גו' – ש"ב כג, ג. מו"ק טז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' ס סד"ה והנה נמשיל, ובהערות שם.