תנט

נהכיצד מרקדין לפני הכלה. היינו כיצד יכולים [נ"א: כיצד יש העזה] לרקוד לפני השכינה, כי הלוא מלא כל הארץ כבודו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב. כתבי קודש ל, א.

כיצד מרקדין כו' – כתובות טז, ב. הכלה . . השכינה – זח"ב ה, ב.

-----  שולי הגליון  -----

נה) בכתבי קודש: בשם הבע"ש.

-----  הערות וציונים  -----

ראה כש"ט סי' קעט, והובא בקיצור בצפנת פענח פ' שמות פן ז' (ז, ג) ואח"כ ממשיך שם: אם יכול לטהר מחשבתו ולברר ניצוצין דרך פרט, ואם לאו עכ"פ ידע דרך כלל שהש"י מלא כל הארץ כבודו וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו ית' . . בידיעה זו יתפרדו כל פועלי און ובזה יכול לעמוד על עמדו וכו'.