תסא

מפני מה יש צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו. פי' מפני מה יש צדיק שצריך עבודה גדולה לשבור רוע מדותיו, ויש צדיק שאינו צריך עבודה גדולה. ומשני צדיק בן צדיק, [פי'] יש להבן כמה טבעים שוה אל האבנו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כב, ב. כתבי קודש ל, ג. שמועה טובה סה, ב.

מפני מה יש צדיק כו' – ברכות ז, א. יש להבן כמה טבעים כו' – ראה עדיות פ"ב מ"ט. וראה ספר החינוך סי' תצח.

-----  שולי הגליון  -----

נו) בכתבי קודש: טבעו נמשך מאב. אף שיש לו בחירה, עם כל זה בכמה טבעות (שיש) [שוה] לאב וד"ל.