תסב

רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'. פירוש איזה דרך ישרה, מאיזה מדות ימנע עצמו ממנו, שיבו"ר, לשון ריקותנז. ועל זה אמר כל שהיא תפארת לעושיה, ר"ל שעושה המצוה בסתר ואין אדם יודע ממנה, אבל אם הוא סובר במחשבתו שעובד את השם ואצלו הוא התפארות, וכ"ש שתפארת לו מן האדם, ר"ל שעושה המצות לקבל התפארות מן האדם, ר"ל שיאמרו עליו שזה ירא אלהים, מכל זה ימנע את עצמו.

ואם תעשה זהנח, אז והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאז אין אתה יודע שכרן של מצות, אלא תעשה שיהיה נחת רוח לבורא יתברך בלי שום תשלום גמול מלקבל התפארות. שאם תרצה לקבל התפארות תדקדק במצוה אם היא קלה, שאם היא חמורה תקבל התפארות ותעשה אותה, ואם היא קלה לא תעשה אותה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כב, ב. כתבי קודש ה, ד ושם ל, ד. צוה"ר סי' קכב.

רבי אומר איזהו דרך כו' כל שהיא כו' – אבות פ"ב מ"א. שיבו"ר לשון ריקות – ראה ב"מ קד, א וברש"י שם.

-----  שולי הגליון  -----

נז) בכתבי קודש: שיעשה אותה כמו שדה בור וימנע ממנו.

נח) מכאן ואילך כמה שנויי סגנון בכתבי קודש.

-----  הערות וציונים  -----

שיבו"ר לשון ריקות – ראה סי' תס.

שעושה המצוה בסתר כו' – ראה צוה"ר סי' סה. ורג"כ לעיל סי' תיא.

מכל זה ימנע את עצמו – עיין תוספות פסחים נ, ב ד"ה וכאן. ועיין מש"כ בצוה"ר סי' נה (והוא בלקו"י סי' ס), ושם סי' קכו (והוא במדל"י סי' קצ (קצח)).

תעשה שיהיה נחת רוח לבורא יתברך – עיין צוה"ר סי' יא, ובהערות שם.

שאם תרצה כו' תדקדק כו' – ראה במפרשי המשנה כאן.