תסג

כל הלומד את בן חבירו תורה מעלה עליו כאלו ילדו. פירוש א"ב הוא אלף פל"א העליון, משפיע לבי"ת, והוא נקודה בהיכליה. וכן אותיות ר"ב, הרי"ש, הוא ריש דרגין, משפיע לבי"ת, לכן הם שוים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כב, ב. כתבי קודש לג, א.

כל הלומד כו' – סנהדרין יט, ב. אלף פל"א – זח"ג קצג, ב. תקו"ז ת"ע קלה, א. והוא נקודה בהיכליה – ראה זח"א ו, א. שם טו, א. תקו"ז יב, ב. הרי"ש הוא ריש דרגין – (חכמה, זח"א ב סע"א) ראה תקו"ז תס"ט קיא, ב. ושם קטז, א. משפיע לבי"ת – ראה פרדס רמונים שכ"ז פ"ה.

-----  הערות וציונים  -----

אלף פל"א העליון – ראה זח"ג לא, א דא חכמתא עילאה. וראה לעיל סי' לג, סי' קג, ועוד, דהאלף הוא חכמה.

אלף . . משפיע לבי"ת – אל"ף אבא (חכמה) זח"ב קלו סע"ב, ובי"ת אמא עלאה (בינה) תקו"ז תי"ח לא סע"ב. וראה סי' שלב ד"ה ונודע.

הרי"ש הוא ריש דרגין – חכמה, כנסמן במ"מ.