סימן שסח

(לסי' כח). מהדו"ק מסי' לד דלעיל, בענין גדולה אשת קטן שזינתה.