תסה-א

סריס אין לו זקן. כי חכמי הרופאים כותבין כי השערות הם ממותרי המוחין. ויש נקבים בראש ונקבים בשערות, ודרך שם יוצאים הרוח והמותרות המוחין. לכך נקרא אור חוזר. ולכן מי שיש לו אהבה לאשה או לאכילה, ולא לדבר רוחני וחיוני וחלק אלו"ה שבהם אלא לדבר גשמי שבהם, וכן יראה גרוע והתפארות גרוע וכדומה, זה הוי שברי הכלים. ולכן צריך תיקון לסלק האהבה הרע ולהיות לו אהבה לעבודת הבורא יתברך, וללמוד קל וחומר, מה אם אהבתי דבר גרוע מאוד מכל שכן לאהוב את הבורא יתברך. ובזה יש [לו] התקשרות להבורא יתברך, היפך מה שהיה לו התקשרות עם האשה. וזהו סוד סריס, מי שאין לו התקשרות ואינו חוזר ממה שהיה לו התקשרות הגרוע, זה אין לו בחינת זקן. וזהו סוד יוסף מסלסל בשערו היה, ר"ל יוסף היה לו התקשרות עם הבורא ית', לכן היה לו בחינת מסלסל בשערו. (וז"ש) [וזה] ניצוצות הקדושה שצריכין אנו להעלות, דהיינו להיות לנו אהבה ויראה והתפארות וכו' להבורא יתברך, וזה מוציא אותם למעלה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כד, א. כתבי קודש לא, ד.

סריס אין לו זקן – יבמות פ, ב. השערות הם ממותרי המוחין – מבו"ש ש"ה ח"א ספי"ג. זח"ג קלד, א. וראה ע"ח שי"ג פי"א. יוסף מסלסל בשערו היה – תנחומא וישב ח. מסלסל . . להעלות – ראה ראב"ע למשלי ד, ח.

-----  הערות וציונים  -----

ולכן מי שיש לו אהבה כו' ולכן צריך תיקון כו' – ראה סי' רו ובהערות שם.

וזהו סוד סריס כו' – ראה סי' קיח ד"ה או רמוז.