תסה-ב

צירופי האותיות, פי' כי האותיות הם בשבירה (וד"ל) [גדולה], וצריכין אנו לצרף וללבן ולהאיר אותם האותיות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כד, א. כתבי קודש לב, א.

-----  הערות וציונים  -----

עיין מש"כ בביאור ענין זה במאור עינים ר"פ משפטים, וכן שם בריש פ' נשא.

האותיות הם בשבירה כו' – ראה סי' צז ד"ה וז"ש כי. סי' קטו. וסי' רעז-א.