תסז

בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו. פי' (ג' שנים) [שנויים], כי ג' אהבות יש זו למעלה מזו. הא' הוא [אהבת ה'] משום שעושה עמו טובות. הב' שעשה כבר עמו טובה מיום הוולדו עד גדולונט. והג' בלא טובות גשמיות, אלא [הגדולה שבטובות] מפני שהוא אל גדול ונורא, ובחר בגשמיות לעבוד אותו ולשרתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כד, ב. כתבי קודש כט, ג.

בן ג' שנים כו' – נדרים לב, א. אל גדול ונורא – ע"פ עקב ז, כא.

-----  שולי הגליון  -----

נט) בכתבי קודש מוסיף כאן: דהיינו מחיתו כגמול עלי אמו [תהלים קלא, ב], ועיין בחובת הלבבות שער האהבה [שער הבטחון, סוף פתח השער].

-----  הערות וציונים  -----

שנים . . שנויים – ראה סוף סי' כז ובהערות שם.