תסח

יהי ביתך בית וועד לחכמים. כי יש ב' בתים. [א'] מה שמקבל קנין עולם בתוכו, כמו בית מושב. והב' הוא אותיות קדושות, שהשכל של אדם מתלבש בתוך אותיות הדיבור. וחכמה הוא הבית הב'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, ב.

יהי ביתך בית כו' – אבות פ"א מ"ד. כמו בית מושב – ע"פ בהר כה, כט.

-----  הערות וציונים  -----

שהשכל של אדם מתלבש כו' – להעיר מסי' ת.