תסט

יהי ביתך פתוח לרוחה. פי' שיהיה במדה שהוא חומד עולהס לכל דבר, ואפילו הכי יהיו עניים בני ביתך, רצה לומר שיכבוש אותם, והוא במדריגת צדיק.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, ב.

יהי ביתך פתוח לרוחה – אבות פ"א מ"ה. יהיו עניים בני ביתך – שם.

-----  שולי הגליון  -----

ס) נראה שצ"ל עליה, ור"ל מדת החמדה שלו.

-----  הערות וציונים  -----

שיכבוש אותם – להעיר מסי' תטז.