תעד

כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו. היינו יציאת מצרים וקריעת ים סוף וכדומה, שם אתה מוצא ענוותנותו. דהיינוסב שהשי"ת עשה עצמו כמ"ה ללחום עם פרעה, אע"פ שהוא גשמי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לד, א.

כל מקום שאתה מוצא כו' – מגילה לא, א.

-----  שולי הגליון  -----

סב) באוה"א: דהיינו שהשי"ת כביכול עשה כמה פעולות ללחום עם גשמי.