תעה

עושים רצונו של מקום. ר"ל שעושים ומהפכים הרצון של מקום לטוב. כי על ידי התעוררות דלתתא מביאין הי"ש באי"ן, ומהפכין שם באי"ן, דהיינו כשיבוא פעם שנית בי"ש יהיה ההיפך כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לד, א

עושים רצונו של מקום – ברכות לה, ב. ועוד. שעושים ומהפכים כו' – ראה תנחומא בשלח טו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קמג ד"ה כתיב, וסי' תכד ד"ה וכתיב חכמות, ובהערות שם. רג"כ סי' רעח.