תעו

כל תיבה הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה' בסופה. פי' כי הלמ"ד והה' הם נקבות, אלא שהלמ"ד הוא בית ראשון והה' היא בית שני.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, א. כתבי קודש כב, ג.

כל תיבה הצריכה למ"ד כו' – יבמות יג, ב. הלמ"ד והה' הם נקבות – (הל' בינה, אימא עילאה) תקו"ז תנ"ה פט, א. זח"ב קנט סע"א, ואוה"ח שם. (הה' מלכות, אימא תתאה) זח"ג (ר"מ) יז, א. שם לד, א (או נק' בת, זח"א כז, ב. זח"ג יא, ב). שהלמ"ד הוא בית ראשון – (בינה) תקו"ז תכ"ב סג, ב. שם תנ"ה צב, א. והה' היא בית שני – (מלכות) תקו"ז שם.

-----  הערות וציונים  -----