תעז

בת היה לאברהם אבינו ובכל שמה. פי' כי עולם חסד יבנה, וחסד הוא לאברהם. ולזה החסד הוצרך כדי להיטיב לברואיו ולהאציל הנוקבא. וזאת הנוקבא נקראת בכ"ל, ר"ל בית של כ"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לז, ב.

בת היה לאברהם כו' – ב"ב טז, ב. עולם חסד יבנה – תהלים פט, ג. וחסד הוא לאברהם – מיכה ז, כ. זח"ב רעו, א. זח"ג שב, א. להיטיב לברואיו – ראה שערי אורה להרי"ג שער ז ספירה הרביעית. פרדס רמונים ש"ב פ"ו. ע"ח שער הכללים רפ"א. שומר אמונים להרי"א ויכוח ב סי' יג. וזאת הנוקבא נקראת בכל – ראה זח"ב לו סע"א. שם לז, א ופה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' כט.