תעח

סיג לחכמה שתיקה מעשר סיג לעושר. פי' סיג לחכמה הוא גדר. כשהוא שותק אז הוא לא מטי אל החכמה ואל הבינה, אז הוא מטי למדריגה שלמעלה מן החכמה. א"כ הוא מקבל ממה שלמעלה ממנו. וכשהוא משפיע אז אינו מקבל, כי איידי דטריד לפלוט לא בלע. וזהו פי' סיג לחכמה שתיקה. כי כשהשכל מסתלק למעלה, א"כ הוא בא למעלה למעלה לשורשו, אז נתחזק השכל. וזהו מעשר סיג לעושר, כי אין הברכה מצויה בדבר שיש בו מספר. א"כ כשהוא נותן מעשר אז מביא את המספר למעלה אל הקדושה, ואז בא אל האחדות, ואז יכול הברכה לשרות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מ, א.

סיג לחכמה שתיקה מעשר כו' – אבות פ"ג מי"ג. איידי דטריד כו' – ע"פ חולין ח, ב. אין הברכה כו' – תענית ח, ב. זח"ב קפז, ב. שם רכה, א. אם כן כשהוא נותן מעשר כו' – זח"ב רכה, א.

-----  הערות וציונים  -----

פי' סיג לחכמה כו' – להעיר מצוה"ר סי' קלג. וראה לעיל סי' שפב. רג"כ סי' תי ובהערות שם.

מביא את המספר למעלה כו' – להעיר מסי' כז וכח דאחד (אחדות) הוא למעלה מן המספר.

אל הקדושה ואז בא אל האחדות – ראה סי' רס ד"ה כתיב.