תפ

דע מה למעלה ממך. פי' דע כל מה שלמעלה, הכל הוא ממך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קצח (רח). צוה"ר סי' קמב.

דע מה למעלה ממך – אבות פ"ב מ"א.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' קלד ד"ה וזהו על, סי' קסז, סי' ריב, סי' רסד וסי' ש, והמובא שם בהערות.