תפא

וסרתם ועבדתם. ר"ל כאשר האדם סר מן הדביקות ח"ו, יבוא לידי ועבדתם אלהים אחריםסו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קצט (רט).

וסרתם ועבדתם – עקב יא, טז.

-----  שולי הגליון  -----

סו) בצוה"ר סי' עו, ואוה"א כ, א: מר"י בעש"ט, כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. פירוש, כי כאשר האדם מפריד את עצמו מהשי"ת מיד הוא עובד עבודה זרה, ולא יש דבר ממוצע, וזה וסרתם ועבדתם.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לרמזי תורה פ' עקב.

ראה מאור עינים ר"פ שמות: מרגלא בפומיה דהרב בעש"ט נשמתו בג"מ זכותו יעמוד לנו על מ"ש וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, תיכף כשסרתם מאת ה' מיד ועבדתם אלהים אחרים כו'. וכן בדמ"א פ' תרומה ד"ה ועשית, ושם פ' קדושים ד"ה אל תפנו. (ומבואר שם, ובלקוטי שיחות חט"ו ע' 5-324). וראה כש"ט סי' קמט. להעיר משבת קמט סע"א אל תפנו אל מדעתכם, ע"פ פי' הערוך ערך פן. וראה ספר המצות להרמב"ם מל"ת יו"ד. מו"נ ח"ג בהערה בסוף פנ"א.