תפב

הלואי שיהיה מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם וכו'. הלוא"י הוא לשון חיבור ודמיון דבר לדבר, כלומר תדמו מורא שמים למורא בשר ודם. למשל כשישן ובא רבו והקיץ אותו בידו, (מעט) [מיד] הוא נרתע ונזדעזע לפניו, ומכ"ש כשהשי"ת מקיצו משנתו שהוא בחצות הלילה כידוע.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ד (סי' פו).

הלואי שיהיה כו' – ברכות כח, ב. הלוא"י היא לשון חיבור – ע"פ ויצא כט, לד.

-----  הערות וציונים  -----

כשהשי"ת מקיצו . . בחצות הלילה – להעיר מזח"א צב, ב. זח"ב רעא רע"ב. של"ה, מס' חולין בפרק דרך חיים סד"ה כתב התשב"ץ (קכג, ב).