תפג

אמרו רז"ל אין נושאין נשים במועד לפי שאין מערבין שמחה בשמחה. אפשר לומר שרמזו רז"ל על פי פשוטו להזהיר את האדם על עניניו בעולם הזה. כי הנה ידוע כי הגוף נקרא נוקבא. והזהירו שלא יהיה עסק האדם במוע"ד ימי חייו חיי הבל, שהם חרוצים וקצובים לו זמן מועט. בימי מועד הנזכר לא יחזור בהם אחר תענוג הגוף למלאות תאותו תאות גשמיות. וזהו לשון נשיא"הסז, שמנשא ומגדל את הגוף בגבהו ברחבו ובעוביו. לפי שאין מערבין שמחה בשמחה, ר"ל שמחה והוללות שלתענוגי החומריים בשמחת הרוחני שהיא עבודת הבורא יתברך, וזהו וודאי נקרא עירו"ב, שמערב טוב ורע. ופשיטא בימי החג שהם נקראים מוע"ד ממש. ועוד, מועד לשון עד"י וקישוט, כי ימי מועד ניתנו לכל איש ישראל לעורר במצות חגיגת ושמחת המועד שהם דברים עליונים, ולעשות תכשיטין ועידויםסח ולגרום תענוג ושמחה אל העולמות העליונים שישפיעו אל התחתונים. וז"ש ברגלים יראה כל זכורך, שאז יהיה כל אדם במועד לראות וליראות, כל זכורך את פני ה', ר"ל כל תאוותו ושמחתו יהיה לגדל ולנשא מדריגת הדכורא, שהיא הנשמה וכל העליונים המשפיעים שהם דכורים, ולא שיערב בהם שמחת נשים כנזכר.

ואם תאמר והלוא כל ימי האדם הוא מוזהר על כך, וא"כ למה יצאו ימי מועד מן הכלל ואמרו לשון מוע"ד, דמשתמע ימי מועד ממש. אבל האמת הוא שכל ימי מועד האדם הוא באזהרה זו, רק ביותר צריך לזרז על ימות הרגל, כמ"ש רז"ל סיקבא דשתא ריגלא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לו, ד (סי' רעט).

אמרו רז"ל אין כו' – מו"ק ח, ב. הגוף נקרא נוקבא – זח"א קפא, ב. שם (ס"ת) עט רע"א. לשון עד"י וקישוט – ע"פ כי תשא לג, ד. יראה כל זכורך – משפטים כג, יז. מדריגת הדכורא שהיא הנשמה – ראה זח"א (ס"ת) עט רע"א. המשפיעים שהם דכורים – ראה זח"א רלב, א. פרדס רמונים ש"ח פ"ג ושם פ"ו. נתיבות עולם למהר"ל, נתיב האמונה פ"א. סיקבא דשתא ריגלא – קידושין פא, א.

-----  שולי הגליון  -----

סז) כלומר "נושאין" הוא לשון נשיא"ה.

סח) נראה שצ"ל ועדיים או ועידון.

-----  הערות וציונים  -----

ופשיטא בימי החג כו' – ראה רמב"ם הלכות יו"ט פ"ו הלכות יח-כ, וטוש"ע או"ח סי' תקכט.

מועד לשון עד"י וקישוט – ראה סי' פו ד"ה והנה מועד"ה.