תצג

איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי. ודקדק הרב מהו' מיכל נר"ו למה לא אמר הלומד מכל מלמד, כלשון הכתוב מכל מלמדי. ותירץ כי התנא בא להוסיף כי לא תורה בלבד יש ללמוד ממלמדיו, אלא אפילו שאר מדות והנהגות טובות, דהיינו איזה הנהגה ישרה או מדה טובה באדם. אפילו מעם הארץ או מרשע יתן בדעתו מנהג זה וילמדנו ממנו. וזהו איזהו חכם, הלומד מכל אדם איזה מדה טובה והנהגה ישרה בעבודת הבורא יתברך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ד (סי' קה).

איזהו חכם הלומד כו' – אבות פ"ד מ"א. מכל מלמדי השכלתי – תהלים קיט, צט.

-----  הערות וציונים  -----

בכש"ט הוספות סי' קטו בשם הבעש"ט. וראה כש"ט סי' שסג, ושם בהוספות סי' קיד.