תצד

אהבה דוחקת הבשר. רצה לומר אהבת השם דוחקת ומזככת את הבשר שהוא הגוף.

(עודפ יש לומר שאהבה דוחקת וממתקת את הבשר שהוא דין, כי הבשר בא מסטרא דדינא כידוע.)


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ד (סי' קד).

אהבה דוחקת הבשר – ב"מ פד, א. הבשר בא מסטרא דדינא – זח"ג רנה רע"ב. ראה שם לג, ב.

-----  שולי הגליון  -----

פ) בלקו"י אין סוגריים.