תק

גדולים מעשה הצדיקים ממעשה בראשית.פג ר"ל כי מעשה בראשיתפג היה י"ש מאי"ן, וצדיקים עושים מיש אין. כי מכל הדברים שעושים, אפילו מגשמיות, דהיינו [נ"א: כמו] אכילה, מעלים ניצוצות הקדושה מזה האכילה למעלה, וכן מכל דבר. נמצא שעושים מי"ש אי"ן, וד"ל. ואמרופד רז"ל גדול נס האחרון וכו' וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' יא (יא). אוה"א כט, א.

גדולים מעשה הצדיקים כו' – כתובות ה, א. גדול נס האחרון כו' – תענית כה, א.

-----  שולי הגליון  -----

פג) במדל"י לשון הגמרא ממעשה שמים וארץ.

פד) הסיפא ליכא במדל"י.

-----  הערות וציונים  -----

עיין סי' קכ ד"ה והנה. ובס' יושר דברי אמת פי"ב: וזה שאמר גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, ואמר האלהי ר' דוב בער ז"ל מפני שבריאת שמים וארץ היה השתלשלות יש מאין ירידה מעליון לתחתון, וצדיקים במעשיהם שמפשיטים א"ע מגשמיות וחושבים בהשי"ת תמיד ורואים ומבינים ומדמים באמת שהוא כאילו היה אין כקודם הבריאה, נמצא מחזירים מיש לאין, וזה יותר פלא להעלות מתחתון לעליון כמו שאמרו בגמרא ברחב"ד גדול הנס האחרון מן הראשון כי מן השמים מיהב יהבי משקל לא שקלי.