תקא-א

הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. הכוונה [היא] שהיו רוצים לעשות [לעצמם] סיגופים כדי שיבואו למדריגת רשב"י, ולכך לא עלתה בידם. ולא יכוון בעבודתו כן, רק לעשות נחת רוח ליוצרו [ית' לבד], ולא שיבוא למדריגה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' מז.

הרבה עשו כרשב"י כו' – ברכות לה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה כש"ט סי' ד ובהערות שם.