תקא-ב

וכשהוא רואה שעבודתו גדולה משל חבירו לא יתגאה ח"ו, כדאיתא באותיות דר"ע ואל יאמר בלבו אני גדול מחבירי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צוה"ר סי' מח.

באותיות דר"ע ואל יאמר כו' – אותדר"ע אות ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה צוה"ר סי' יב ובהערות שם. ורג"כ לעיל סי' שעג.