תקב

אל תעש תפילתך קבע, פירוש שלא תתפלל לצורך עסקיך, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, ר"ל בשביל השכינה הנקראת מקו"ם. וכן הוא בספר הזהר שהם נקראים כלבים עזי נפש שצווחין הב הב וכו'. וזה שכתוב אחת שאלתי וגומר אותה אבקש, רצה לומר בשביל השכינה כנזכרפה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' יב (יג). אוה"א כט, א.

אל תעש תפלתך קבע – אבות פ"ב מי"ג. השכינה הנקראת מקו"ם – זח"א כה, א. בספר הזוהר שהם נקראים כו' – תקו"ז ת"ו כב, א. ראה תקוזו"ח קב סע"ד. כלבים עזי נפש – ישעיה נו, יא. הב הב – משלי ל, טו. ראה זו"ח אחרי מז סע"ג. אחת שאלתי גו' – תהלים כז, ד.

-----  שולי הגליון  -----

פה) במדל"י בשנויים: אל תעש תפלתך קבע. ר"ל אל יתפלל אדם על עסקי צרכיו, רק יתפלל תמיד בשביל השכינה שתגאל מגלות. וז"ש אלא רחמים ותחנונים, ר"ל שיתפלל תמיד לפני המקום, כלומר עבור השכינה הנקרא מקום כידוע. וכן הזוהר קורא אותן המתפללין בשביל עצמן ולא בשביל השכינה, נקרא כלבים עזי נפש הצועקים ואומרים הב הב. וזה פירוש הפסוק ג"כ אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, ר"ל בשביל השכינה אני מבקש ומתפלל לפניך לתקן הפגם מה שעשו בעונות.

-----  הערות וציונים  -----

עיין סי' נו ובהערות שם. וראה אוה"מ פ' לך לך ד"ה ויהי כאשר הקריב: שמעתי מהמגיד זללה"ה שביאר המשנה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, עבור השכינה שהיא מקומה של עולם להוציא את השכינה מגלות. ושם אסתר ד"ה ובכל יום ויום: כשמתרמי לפעמים שנכון לבך להתפלל אז אל תעש תפלתך קבע לשאול עבור צרכיותך הגשמיות, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום עבור השכינה שהיא מקומה של עולם, וזהו עיקר עבודה שבלב כל עצמו ומגמתו בהשפך שיחו רק עבור צורך גבוה. וכן שם ר"פ שלח, ופ' בלק ד"ה כי מראש.