תקג

שום תשים עליך מלך. פי' מדת מלכות [העליונה]. ופירשופו רז"ל איך שתהא אימתו עליך, ר"ל זהו מדת יראה.

סליק דברי תוכחות על אגדות חז"ל בדרך מוסר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' יא (יב). אוה"א כט, א.

שום תשים עליך מלך – שופטים יז, טו. מלכות . . מדת יראה – תקו"ז ו, א. שם תל"ג עז רע"א. שתהא אימתו עליך – סנהדרין כ, ב.

-----  שולי הגליון  -----

פו) במדל"י, ועד"ז באוה"א, מסיים: ועל זה אמרו רז"ל שתהא אימתו עליך.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לרמזי תורה פ' שופטים.

עיין סי' תלח ד"ה ואיתא, ובהערות שם ד"ה תחילה.

**********