ספריית חב"ד ליובאוויטש

לג

ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כי אל"ה, האל"ף הוא החכמה כמו ואאלפך חכמה, והלמ"ד הוא המחשבה, וע"י ה' מוצאות הפה הם תולדות אצל יצחק בן אברהם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לג, א.

ואלה תולדות גו' – תולדות כה, יט. האל"ף הוא החכמה – ראה זח"א כו, ב. זח"ב קלו סע"ב. ואאלפך חכמה – איוב לג, לג. והלמ"ד הוא המחשבה – ראה תקו"ז תנ"ה פט, א.

-----  הערות וציונים  -----

כי אל"ה כו' – ראה שער ההקדמות, פ' בערכי הכנויים בשם ב"ן, ד"ה אחוריים דאהי'.