ספריית חב"ד ליובאוויטש

לד

פירוש אחר, ואלה תולדות הוא בריא"ת עולם הזה ע"י יצחק בן אברהם, היינו ע"י התכללות אהבה ויראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לג, ב.

ואלה תולדות גו' – תולדות כה, יט.

-----  הערות וציונים  -----

בריאת עוה"ז כו' ע"י התכללות אהו"י – ראה לעיל סי' א. לקמן סי' לז, נז. להעיר מבר"ר יב, טו (הובא בפרש"י ר"פ בראשית).