ספריית חב"ד ליובאוויטש

לז

רק אין יראת אלקים במקום הזה. ויש לדקדק, היה לו לומר רק אין אהבת אלקים במקום הזה, כי הלא לא היה להם רק אהבה רעה שהוא ניאוף. אך כל דבר צריך להעלות ביראה, כי אברהם הוליד את יצחק, פי' עם יצחק, הוליד את יעקב, פי' מדת רחמנות. כי יש רחמנות מחמת יראה, שמתנהג עם אדם לא טוב ומרחמים עליו [נ"א: שמרחמין על אדם כאשר לא טוב לו ומתנהגים עמו בדין], ויש רחמנות [(מחמת אהבה)] כמו אב על הבן, אע"פ שמתנהג עמו טוב [נ"א: אע"פ שיש לו כל טוב] אעפ"כ יש לו רחמנות על בנו. ונחזור לענין ראשון, למשל כשיש לאדם אהבה רעה [פי' ניאוף], וכשנותן אל לבו יראה מהש"י אז אין לו תאוה עוד. וזהו רק אין יראת אלקים, שאילו היה להם יראה היו יכולים להעלות את האהבה רעה. כי בבוא לאדם מחשבה רעה צריך לירא ולשים אל לבו כי המחשבה של אדםיט הוא מרכבה לה' ית', ע"ד האבות הן הן המרכבה כידוע, והוא שליח [נ"א: והוא שולח לה] להעלות המחשבה כידוע. וצריך שיהיה ציר נאמן ונפש אדוניו ישיב, כביכול את ה' הוא משיב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מ, א. לקו"א לא, א.

רק אין גו' – וירא כ, יא. אברהם הוליד את יצחק – תולדות כה, יט. יעקב פי' מדת רחמנות – זו"ח חקת נ, ד. זח"ג לח רע"א. האבות הן כו' – בר"ר מז, ו. ציר נאמן גו' – משלי כה, יג.

-----  שולי הגליון  -----

יט) נ"א: צריך לירא ולשים אל לבו כי הוא זה המחשבה של האדם, כי הוא המרכבה (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

שייך לפ' וירא.

עיקר דרוש זה הובא באוה"מ ר"פ בראשית ובשנויים קלים שם ס"פ וארא.

אברהם הוליד את יצחק כו' – ראה לעיל סי' לב ובהערות שם.

יש רחמנות ויש רחמנות כו' – ראה לעיל סי' ד.

כי בבוא לאדם מחשבה רעה כו' – ראה לקו"י סי' קפה (כש"ט סי' רכב) בשם הבעש"ט. ראה לקמן סי' קטו, קכג, קנב, רח, רלא, רנה, תו, תצז. וראה כש"ט סי' לט ובהערות שם. ועיין מה שהארכתי לקמן סי' קכג בהערות ד"ה ולא כמו.