ספרי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע
תורת שמואל

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן