אריב"ל כל כהן שמברך מתברך כו' תפלה וברכה  
א"ר זירא פתילות ושמנים כו' נר שבת ונ"ח  
ויגש כו'  
א"ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל כו' הללו את ה' מן השמים שמות  
יפה שעה א' בתשובה כו' וארא  
החדש הזה כו' איש שה כו' אשה זאת בא  
אר"א כו' צדקת פרזונו כו' מקול מחצצים בשלח  
אם כסף תלוה כו'  
ועשית ציץ כו' בפ' יש בכור  
מגילה נקראת כו' כפר כרך - ג' פרקים פורים  
ויבז בעיניו כו'  
וידבר כו' זאת חקת כו'  
שה תמים זכר כו'  
וזאת תורת זבח השלמים כו'  
מצה זו כו' חפזון פסח  
אז ישיר תורה וישראל שש"פ  
מי כמוכה  
ויחד לבבנו לאהבה כו'  
ואיש כי ימרט כו'  
דבר כו' קדושים כו'  
ולאחותו הבתולה כו' אחותי כלה - ד"פ אמור  
והתהלכתי בתוככם כו'  
בשעה שהקדימו כו'  
וידבר כו' אנכי כו' אלקיך ל' יחיד חה"ש  
וכל העם רואים כו' ענין הגלגולים חה"ש  
ביום השני הקריב כו' מ"ם פתוח מ"ם סתום - ביאור בששה"ק נשא  
וידבר כו' בהעלותך כו'  
בהעלתך קיצור ברמז  
ראשית עריסותיכם כו' ק"ש תפלה ותורה - ד"פ שלח  
ויקח קרח כו' טלית מזוזה נגעים קרח  
וידבר כו' זאת חקת כו'  
וירא בלק כו' בלק בלעם בלק  
וידבר כו' פנחס כו' ה' אלקינו ה' פנחס  
ומקנה רב כו' יוסף והשבטים מטו"מ  
בכה תבכה כו'  
בונה ירושלים ה' כו'  
וכתבתם על מזוזות כו' ראי' שמיעה כו' מזוזה עקב  
אחרי ה"א תלכו כו'  
שופטים כו'  
אני לדודי כו' אחת שאלתי - ו"פ. קיצורים תצא  
שיר המעלות ממעמקים כו' בחי' הזמן תבוא  
תקעו בחדש כו'  
ובחדש השביעי כו' עדות ר"ה  
שובה ישראל כו' אחור וקדם  
מנין שקושרין לשון כו' אם יהיו חטאיכם כו'  
להבין כו' מקיפים דבינה כו' קירוב מקום - ה"פ  
ויקהלו אל המלך כו' באתי לגני כו'  
ביום השמיני כו' נכנס יין יצא סוד כו' יוסף ליל שמח"ת  
ויגש אליו יהודה  
ברוך תהי' מכל העמים