וידבר כו' ויצוום כו'  
גדול אדונינו כו' שיעור קומה כו' ב' בחי' במל' כו' נעל - (ד'-וא"ו) [בא]  
אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו' עש"ן כו' ב' בחי' שדי - (ז-יו"ד)  
ועמדו רגליו כו' אותיות כו' בגולגולתא יתבין עלמין - (יא-יג)  
אם כסף תלוה כו'  
על ג"ד העולם עומד כו' אופן היתר עיסקא כו'  
גומל נפשו איש חסד כו'  
טוב איש חונן כו'  
מלוה ה' חונן דל כו' את העני עמך (פרק יד)  
כי תשא כו'  
מונה מספר כו'  
שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו מספר כו' מרוב אונים כו' תיקונין לבושין - (י-יא) (ט-יא)  
והי' מספר בנ"י כו' כל שדרכו את שדרכו (פרק יב) (יב-יד)  
כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו' ברכה בדבר הסמוי - (יג-טו) (פרק טו)  
חייב אדם לברך ק' ברכות (פרק א-ג) [תזריע]  
ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל (ד-ה) [מצורע]  
להבין ענין אכילת מצה כו' אך מה שיש (וא"ו-ח) [ליל ב' דחה"פ]  
ביום ההוא יהי' כו' וסדר ההמשכה (פרק ט) ש' חוה"פ  
אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל (יוד-יא) [אחרון ש"פ]  
אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין מיכאל (פרק יב)  
ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם (יג-טו) [אחרי]  
ומעתה כו' כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה (טז-יז) [קדושים]  
מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן (יח-יט) [אמור]  
היושבת בגנים כו' וענין התהות מותרי (כ-כב)  
וז"ש דהע"ה גל עיני ואביטה (כג-כה) [ל"ג בעומר]  
וזהו דכתיב אם בחוקותי תלכו (כו-כח) [בחוקותי]  
כי ממך הכל כו' ואמנם עדיין צ"ל צפי משנת"ל (כט-ל)  
בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל (לא-לב)  
גדול העונה אמן כו' ולבאר הענין קצת (לג-לד)  
שלח לך אנשים כו' ועתה נבוא (לה-לו)  
פי' פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם (לז-לח) (פל"ז)  
צור תעודה כו' וביאור ענין שצ"ל חותם (פל"ט) (לח-לט)  
הי' רמ"א חייב אדם לברך כו' ועתה יש להבין (מם-מב)  
ואשא אתכם על כנפי נשרים כו'  
[ואהי' אצלו אמון כו' וכיצד תהי' התבוננות זו] [שבת יום ב' דחה"ש]  
ומקנה רב כו' מרגלים כו' והארץ הדום רגלי כו' ג"פ ארץ, היכל מו"מ  
גדול יהי' כבוד כו' אי זה בית כו'  
על חומותיך ירושלים כו'  
ישמח משה במתנת כו' שמע שם עי"ן כו' אלף אורות עקב  
בנים אתם כו'  
אני לדודי ודודי לי כו' שו"א כו' ראי' שופטים  
פי' פתחה כו' וידבר ה' כו'  
להבין ענין הנוסח כו' באש הצתה כו' אש דלעו"ז, דקדושה סוף קיץ תרל"ח  
כי המצוה הזאת כו'  
אנכי אנכי כו'  
וכל מאמינים שהוא שופט צדק כו'  
שה"מ ממעמקים כו'  
[וידבר כו' אלה הם מועדי]  
מה יפו פעמיך (שלוש רגלים) כו'  
בראשית כו'