ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
אגרות קודש
ספר המאמרים
ספר השיחות
אדמו"ר ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה"

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן